Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Ogólne informacje:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez spółkę, a także wykonania ciążących na Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. obowiązków prawnych oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w postaci weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do Państwa potrzeb, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i poszanowaniem prywatności wszystkich osób, zarówno, gdy dane osobowe przetwarzane są na własny użytek, jak i w przypadku, gdy są przetwarzane w imieniu innych podmiotów. Z tego powodu Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. zachęca Państwa do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarcza podstawowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych w naszej spółce.
Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. z racji swojego charakteru działalności zajmuje się odzyskiwaniem zadłużenia. Jej zadaniem jest doprowadzenie do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną. Firmy i instytucje, które borykają się z problemem niespłaconych należności, mają prawo zlecić obsługę długów innym podmiotom - w tym przypadku firmom windykacyjnym.
Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa może odzyskiwać należności na rzecz wierzyciela lub w ramach umowy cesji wierzytelności, jako wierzyciel we własnym imieniu. Co ważne, konsument nie musi wyrażać zgody na przeniesienie jego zadłużenia do obsługi przez zewnętrzną firmę – wystarczy, że zostanie powiadomiony o takiej zmianie (zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego).
Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. może podejmować działania związane z odzyskaniem pieniędzy w sposób zgodny z prawem. Zasady takich działań reguluje kodeks cywilny (art. 5 k.c.).

Poniższa Polityka Prywatności określa między innymi:
• Jak przetwarzane są Państwa dane osobowe;
• Jak kontrolowane jest przetwarzanie Państwa danych;
Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. kładzie nacisk nie tylko na prawne, ale też na fizyczne zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Z tego powodu na terenie naszego biura obowiązują odpowiednie zabezpieczenia dokumentów przed osobami nieuprawnionymi w ich wgląd, a każda osoba wchodząca do naszej lokalizacji jest zobowiązana do podania swoich danych w celu weryfikacji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych w kontekście windykacji?

Udostępnianie danych osobowych naszemu podmiotowi odbywa się na gruncie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) i może opierać się o różne podstawy prawne.
Zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.. Ze względu na to, że - stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO - za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora danych działalności gospodarczej, przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne. Administratorem Państwa danych - w świetle art. 4 pkt 7 RODO - jest Inkaso Kredytowe Sp. z o.o., decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, czyli podmiot, w którego dyspozycji dane te się znajdują i który posiada wobec nich władztwo decyzyjne.

Administrator danych, w tym w niektórych przypadkach Inkaso Kredytowe Sp. z o.o., może również powierzyć ich przetwarzanie podmiotowi zajmującemu się windykacją wierzytelności w drodze umowy zawartej na piśmie na podstawie art. 28 RODO. Niezbędnymi elementami tej umowy jest określenie celu, w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może je przetwarzać oraz zakresu powierzonych do przetwarzania danych. Podmiot ten może, bowiem przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Powierzenie przetwarzania danych na podstawie umowy, o której stanowi art. 28 RODO, w określonym w niej celu, jest działaniem prawnie dopuszczalnym i nie stanowi nieuprawnionego udostępnienia danych przez ich administratora innemu podmiotowi.
Również działanie przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, nie stanowi naruszenia przepisów prawa. Działanie takie znajduje, bowiem podstawę prawną w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie, z którą przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Istotą pełnomocnictwa jest złożenie przez mocodawcę oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.
W kontekście legalności udostępniania danych osobowych Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. należności należy również zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu cywilnego, a szczególnie na art. 509 odnoszący się do cesji wierzytelności. Przepis ten stanowi, iż wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (§ 1). Wraz z nabyciem wierzytelności przechodzą na nabywcę (Inkaso Kredytowe Sp. z o.o.) wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2 ww. artykułu).

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:
1. od podmiotu, który zawarł z Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na dochodzenia wierzytelności (stosowana umowa powierzenia),
2. od podmiotu, który zawarł z Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. umowę cesji wierzytelności (stosowana umowa powierzenia),
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Inkaso Kredytowe Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Wszystko zależy od rodzaju świadczonych usług. W części przypadków Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. działa jedynie z poziomu procesora Państwa danych osobowych, np., gdy świadczy usługi windykacyjne na zlecenie innych wierzycieli. W takich przypadkach obowiązek poinformowania Państwa, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, spoczywa na ich Administratorze. W innych przypadkach to firma Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. jest Administratorem Państwa danych i na niej spoczywa obowiązek wywiązania się z zapisów RODO.

Kontakt w przypadku Administrowanych danych przez firmę Inkaso Kredytowe Sp. z o.o.:

Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017.
Przedsiębiorstwo Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adres korespondencyjny do kontaktu:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej: iodo@levanta.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie realizacji stosunku umownego lub zarządzania relacją biznesową. Dane te są niezbędne do bezpiecznej i właściwej identyfikacji Państwa, a co za tym idzie bezpośredniego komunikowania się z Państwem. Okres przetwarzania Państwa danych wynika wprost z prowadzonych czynności i jest ograniczony czasem ich trwania.
Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to wymagane do wniesienia realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. przetwarza i zabezpiecza Państwa dane zgodnie z przepisami RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych wynika z konieczności wykonania umowy, której Państwo lub reprezentowana przez Państwa firma jest stroną, lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie Państwa lub firmy przez Państwa reprezentowanej.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. jest zobowiązana na każdorazowe udostępnianie Państwa danych osobowych uprawnionym organom władzy publicznej w przypadkach przeciwdziałania, dokumentowania, a także monitorowania przypadków oszustw oraz przestępstw a także na cele prowadzonej działalności - windykacja.
Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe usługodawcom przedsiębiorstwa takim jak: organy instytucji rządowych, kontroli skarbowej, komornicy. Wszystkie te podmioty muszą legitymować się uprawnieniami do wejścia w posiadanie tych danych. Przedsiębiorstwo udostępnia również dane przedstawicielom prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe. Udostępnianie tych danych jest możliwe tylko poprzez formalne relacje handlowe z tymi podmiotami.
Korzystamy z usług dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Dostęp do Państwa danych mają również pracownicy i współpracownicy Inkaso Kredytowe Sp. z o.o.. Obowiązuje ich jednak formalne, pisemne zobowiązanie do zachowania poufności. Zakres tych danych jest ściśle dopasowany i uzasadniony wykonywanymi przez pracowników i współpracowników obowiązkami.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Inkaso Kredytowe Sp. z o.o.. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 tj.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Aby zabezpieczyć ciągłość działania i obsługi Twojego zadłużenia, sporządzamy kopie zapasowe danych wg. sformalizowanych polityk, zatem Twoje dane osobowe mogą być także pasywnie przetwarzane w kopiach zapasowych.

Czy będę objęty procesem automatycznego podejmowania decyzji?

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji.

Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
e) sprostowania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =