Regulamin systemu płatności Inaso Kredytowe

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Systemu Płatności na stronie https://www.inkasokredytowe.pl/dla-dluznika-t21/zaplac-online-t28 
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników.

2. Definicje

Dane Kontaktowe:

 • kontakt telefoniczny pod numerem: 502-781-024,  501-986-267
 • sms o treści „rozmowa” na numer: 502- 781- 100
 • kontakt mailowy na adres: info@inkasokredytowe.pl
 • kontakt pisemny na adres: Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa


System Płatności - system do dokonywania płatności online znajdujący się na stronie https://www.inkasokredytowe.pl/dla-dluznika-t21/zaplac-online-t28
Regulamin – niniejszy dokument regulujący sposób korzystania z płatności Elektronicznej, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
Ugoda – porozumienie dotyczące warunków spłaty zaległości płatniczej, zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Wierzycielem za pośrednictwem Systemu.
Wierzyciel – podmiot, wobec którego Użytkownik ma zaległości płatnicze - Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. i firmy zlecające windykację.
Użytkownik – osoba posiadająca zaległości płatnicze, wobec której czynności windykacyjne są podejmowane przez Wierzyciela i która korzysta z Systemu Płatności na stronie https://www.inkasokredytowe.pl/dla-dluznika-t21/zaplac-online-t28

3. Postanowienia ogólne

a). Użytkownikiem Systemu Płatności może zostać osoba, która posiada co najmniej jedno zadłużenie w sprawie, w której Wierzyciel prowadzi czynności windykacyjne, lub wyraża chęć dokonania spłaty w imieniu innego dłużnika.
b). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wierzyciel. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Wierzyciela jest art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nazywanego RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik może zaktualizować swoje dane osobowe poprzez przesłanie informacji na Dane Kontaktowe. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej: https://www.inkasokredytowe.pl/polityka-prywatnosci-t23
c).  Użytkownik dokonując płatności przez system płatniczy oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz że:

 • zapoznał się z Regulaminem,
 • dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Systemu Płatności.
 • dane podane przez użytkownika są zgodne z prawdą.

d). Użytkownik każdorazowo używając Systemu Płatności musi zaakceptować Regulamin.
e.) Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Systemu Płatności. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu Płatności w celu oraz w sposób naruszający obowiązujące prawo, w tym dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
f.) Warunki techniczne korzystania z Systemu Płatności
Techniczne warunki korzystania z Systemu Płatności, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Systemu Płatności, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych udostępnionych przez Wierzycielana stronie Systemu Płatności i w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie z usług Systemu Płatności możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • dostęp do Internetu,
 • możliwość korzystania w niektórych przypadkach z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).
 • najnowszej wersji przeglądarki, nie starszej niż wersja:
 • Internet Explorer 9 +
 • Edge 14 +
 • Safari 9 +
 • Firefox 52 +
 • Chrome 49 +
 • Opera 46 +
 • Android 4.4+,

g.) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Systemu Płatności konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz plików cookies. Szczegółowe zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, znajdziesz w Polityce Prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej pod adresem: https://www.inkasokredytowe.pl/polityka-prywatnosci-t23
h.) Usługodawca informuje o zagrożeniach, które identyfikuje jako zagrożenia potencjalne.  Powinny one być brane pod uwagę mimo stosowania przez Wierzyciela systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 • możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
 • możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 • możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

4. Bezpieczeństwo

Dane Użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń z Systemem za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem do danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.

5. Płatności

Procedura płatności przebiega za pośrednictwem strony Systemu Płatności. Po uzupełnieniu danych wymaganych do dokonania wpłaty takich jak:

 • użytkownik wpisuje w pola IMIĘ, NAZWISKO, EMAIL swoje dane.
 • w pole kwota wpisuje kwote należności do zapłaty
 • w pole opis należy wpisać numer zadłużenia i DANE OSOBY KTÓREJ DOTYCZY PRZELEW ŚRODKÓW - jeśli wpłata jest dokonywana na inną osobę należy podać w polu dane tej osoby.


Należy zaakceptować regulamin i wcisnąć przycisk zapłać.

W ramach Systemu Płatności dostępne są poniższe formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 • Płatności online,
 • BLIK.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości;. Warunki świadczenia usług płatności online przez Tpay określone są w regulaminie udostępnianym przed realizacją przez Użytkownika płatności. Powyższy regulamin dostępny jest stale pod adresem: https://www.inkasokredytowe.pl/regulamin-tpay

6. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje i oświadczenia dotyczące korzystania z systemu płatności  należy zgłaszać w wybranej przez siebie formie na Dane Kontaktowe (patrz punkt 2 Regulaminu). Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wierzyciel udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację. Więcej informacji na temat składania reklamacji znajduje się tutaj.

7. Prawa własności intelektualnej

a. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Systemu Płatności, w tym w szczególności do zawartych w nim treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, designu, projektów, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności lub usług dostępnych w Systemie Płatności, przysługują wyłącznie Wierzycielowi lub jego kontrahentom, którzy przekazali określone utwory Wierzycielowi do użytkowania. Korzystanie z Systemu Płatnosci na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
b. Zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do systemu płątności, o których mowa w ust. 1 powyżej. Powyższy zakaz nie obejmuje możliwości automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem standardowego korzystania z Systemu Płatności w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

8. Postanowienia końcowe

a. Regulamin dostępny jest stale na podstronie Systemu, tj.: https://www.inkasokredytowe.pl/regulamin-platnosci
b. Wierzyciel ma prawo modyfikowania Regulaminu w celu poprawy jakości obsługi Systemu Płatności pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Użytkowników.
c. Wierzyciel publikuje treść zmiany Regulaminu na stronie Systemu Płatności. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie Systemu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
d. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rezygnacji z dokonania płatności.
e. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =